تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ٤:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

         قیمت میلگرد امیر کبیرخرز درب کارخانه۳۱/۲/۹۱

 

ردیف سایز نوع استاندارد حالت محصول قیمت کارخانه(ریال) قیمت دیروز
۱ ---- آجدار A3 شاخه امیر کبیر خزر ------ ----
۲ ۱۲ آجدار A3 شاخه امیر کبیرخزر ۱۲۷۰۰ ۱۲۶۰۰


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/31

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
8 شاخه آجدار 13170 ------
10 شاخه آجدار 13170 ------
12 شاخه آجدار 13170 ------
14 شاخه آجدار 12970 ------
16 شاخه آجدار 12970 -----
18 شاخه آجدار 12970 ------
20 شاخه آجدار 12970 -----
22 شاخه آجدار 12970 -----
24 شاخه آجدار 12970 ------
3232 شاخه آجدار 12970 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد اردبیل31/2/91

محصول

نوع

سایز

حالت

تحویل

قیمت

قیمت دیروز

میلگرد

آجدار

۱۰

شاخه

درب کارخانه

۱۲۶۷۰

-----تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل
رایگان31
/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14450

14450تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل
رایگان31
/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

۱۴۶۵۰

۱۴۶۵۰تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل
رایگان31
/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

15250

15250تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه31/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12800 -----
۲ شاخه میلگرد ۸ساده الیگودرز 13150 -----
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12800 ------
۴

شاخه

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 13150 ------
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12800 -----
۶ شاخه میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 13250 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه31/2/91

 

ردیف سایز نوع استاندارد حالت قیمت کارخانه(ریال) قیمت بنگاه(ریال) قیمت دیروز
۱ ۱۲ ---

A3

شاخه 12550 ---- 12400
۲ ۱۴ ---

A3

شاخه 12650 ---- 12500


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگردالبرز درب کارخانه31/۲/۹۱

ردیف سایز نوع حالت استاندارد قیمت(ریال)
۱ ۱۰ آجدار شاخه

A2

12700
۲ ۱۶ آجدار شاخه

A2

12800


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/31

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13350 13150
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 13000 12900
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12950 12850
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12850 12800
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12870 12700
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12720 12650
 


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه

91/2/31

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار آرین فولاد 00 00
۲ شاخه میلگرد 10آجدار " 00 00
۳ شاخه میلگرد 12آجدار " 00 00
۴ شاخه میلگرد 14آجدار " 12660 12500
۵ شاخه میلگرد 16آجدار " 12660 12450
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار " 00 00


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳۱ | ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
قیمت تیرآهن در بازار
اصفهان

گروه : اقتصادی

 


 

(آ)تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳٠ | ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگردذوب آهن اصفهان درب کارخانه

91/2/30

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار ------0 ------
۱۰ شاخه آجدار ------ ------
۱۲ شاخه آجدار 1---- ------
۱۴ شاخه آجدار 13000 -----
۱۶ شاخه آجدار 13000 ------
۱۸ شاخه آجدار 12900 ------
۲۰ شاخه آجدار 12900 ------
۲۲ شاخه آجدار 12820 ------
۲۵ شاخه آجدار 12820 ------
32-


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳٠ | ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/30

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13150 13250
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12900 12950
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12850 12900
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12800 12850
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12700 12800
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12650  


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳٠ | ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه

91/2/30

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار آرین فولاد 00 00
۲ شاخه میلگرد 10آجدار " 00 00
۳ شاخه میلگرد 12آجدار " 12500 12560
۴ شاخه میلگرد 14آجدار " 12500 12560
۵ شاخه میلگرد 16آجدار " 12450 12510
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار " 12450  


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳٠ | ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
 • هر مترمربع توری حصاری با چشمه 6.5 وبا مفتول 2.3         22000ریال
 • """"توری حصاری با چشمه 6.5 وبا مفتول 2.5          26000ریال
 • """"توری حصاری  با چشمه 5 وبا مفتول 2.5           29000ریال


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۳:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

       قیمت ورق امیر کبیر کاشان درب کاشان۲۸/۲/۹۱

 

ردیف نوع سایز ضخامت استاندارد محصول قیمت کارخانه توضیحات
۱ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۰.۳ ----- امیر کبیر کاشان ---- -------
۲ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۰.۳ ------- امیر کبیر کاشان ---- ------
۳ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۰.۴ ------- امیر کبیر کاشان ------- ------
۴ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۰.۴ -------- امیر کبیر کاشان ---- ------
۵ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۰.۵ -------- امیر کبیر کاشان ۱۵۹۶۰ ۱۵۹۱۰
۶ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۰.۵ ------- امیر کبیر کاشان ۱۵۹۶۰ ۱۵۹۱۰
۷ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۰.۶ ------- امیر کبیر کاشان ۱۵۹۶۰ ۱۵۹۱۰
۸ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۰.۶ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۹۶۰ ۱۵۹۱۰
۹ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۰.۷ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۵۵۰ ۱۵۴۹۰
۱۰ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۰.۷ ------- امیر کبیر کاشان ۱۵۵۵۰ ۱۵۴۹۰
۱۱ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۰.۸ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۵۵۰ ۱۵۴۹۰
۱۲ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۰.۸ ------- امیر کبیر کاشان ۱۵۵۵۰ ۱۵۴۹۰
۱۳ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۰.۹ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۰۷۰ ۱۵۰۲۰
۱۴ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۰.۹ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۰۷۰ ۱۵۰۲۰
۱۵ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۱ ------ امیر کبیر کاشان ----- -------
۱۶ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۱ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۴۵۰ ۱۵۳۹۰
۱۷ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ۱.۳ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۴۵۰ ۱۵۳۹۰
۱۸ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ۱.۳ ------ امیر کبیر کاشان ۱۵۴۵۰ ۱۵۳۹۰
۱۹ ورق گالوانیزه ۱۰۰۰ ---- ------- امیر کبیر کاشان ----- -------
۲۰ ورق گالوانیزه ۱۲۵۰ ----- ------- امیر کبیر کاشان ----- ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان28/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

15250

15050تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان28/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14450

14250تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان28/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14750

14550تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه28/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1695000  
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال ------ ------
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9600 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه28/2/91

 

ردیف سایز نوع استاندارد حالت قیمت کارخانه(ریال) قیمت بنگاه(ریال) قیمت دیروز
۱ ۱۲ ---

A3

شاخه 12400 ---- 12500
۲ ۱۴ ---

A3

شاخه 12500 ---- 12600


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/28

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13250 13300
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12950 13000
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12900 12950
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12850 12900
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12800 12850
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12800 12850


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/28

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
8 شاخه آجدار 13020 12950
10 شاخه آجدار 13020 12950
12 شاخه آجدار 13020 12950
14 شاخه آجدار 12900 12800
16 شاخه آجدار 12900 12800
18 شاخه آجدار 12850 12800
20 شاخه آجدار 12850 12750
22 شاخه آجدار 12850 12750
24 شاخه آجدار 12850 12750
3232 شاخه آجدار 12850 12750


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

28/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱

A2

شاخه ۱۰ ----- ------ ----
۲

A2

شاخه ۱۲ 12610 12860 -----
۳

A2

شاخه ۱۴ 12610 12760 -----
۴

A2

شاخه ۱۶ 12560 ------- -----
۵

A2

شاخه ۱۸ ----- --------- -----
۶

A2

شاخه ۲۰ ------- -------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۸ | ٩:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
 
قیمت ورق ترکیه رو به پایین
گروه : ورق

قیمت ورق رنگی در ترکیه رو به پایین است
البته حجم معاملات این کالا از آوریل بهبود داشته است.

برخی معتقدند تقاضا در ژوئن و جولای با افزایش ساخت و ساز ها بالا می رود
ولی به نظر بسیاری وضعیت اقتصادی جهان قیمت این کالا را در ترکیه در خلال فصل
تابستان ثابت نگه می دارد.

قیمت فعلی ورق رنگی در ترکیه 940 تا 1100 دلار هر تن درب کارخانه است که 40
دلار از آوریل کاهش داشته است. قیمت ورق گالوانیزه هم به 840 دلار در هر تن کاهش
یافته  که 20 دلار در آوریل افت داشته است.

تقاضای عراق فعلا بالاست ولی خرید اروپایی ها در حداقل ممکن است. بازارهای
اروپا در سال 2012 برای ترکیه چندان مورد توجه نخواهند بود مگر این که اقتصاد این
کشورها وضعیت بهتری به دست آورد.

 

منبع:مرکز خدمات فولادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه

91/2/27

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۱۴ شاخه ۱۲متری ۱۸۲۰۰۰۰ ------
۱۶ شاخه ۱۲م ۲۱۴۰۰۰۰ ------
۱۸ شاخه ۱۲م ۲۶۱۰۰۰۰ ------
۲۰ شاخه ۱۲م ۳۵۶۰۰۰۰ -----
۲۲ شاخه ۱۲م ۴۰۰۰۰۰۰ ------
۲۴ شاخه ۱۲م ۴۷۷۰۰۰۰ ------
۲۷ شاخه ۱۲م ۶۸۵۰۰۰۰ ------
۳۰ شاخه     ------
۳۲ شاخه   0 ------
      ------ ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگردذوب آهن اصفهان درب کارخانه

91/2/27

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار ------0 ------
۱۰ شاخه آجدار ------ ------
۱۲ شاخه آجدار 1---- ------
۱۴ شاخه آجدار 1۳۰۵۰ -----
۱۶ شاخه آجدار 1۳۰۰۰ ------
۱۸ شاخه آجدار ۱۲۶۹۰ ------
۲۰ شاخه آجدار 12۶۹۰ ------
۲۲ شاخه آجدار 1۳۱۵۰ ------
۲۵ شاخه آجدار 127۵0 ------
32-37 شاخه آجدار ------ ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان27/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14250

14250تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرداهوازدرب کارخانه

91/2/27

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12950 ------
۱۰ شاخه آجدار 12950 ------
۱۲ شاخه آجدار 12۹۰۰ ------
۱۴ شاخه آجدار 12800 -----
۱۶ شاخه آجدار 12800 ------
۱۸ شاخه آجدار 12۶۳۰ ------
۲۰ شاخه آجدار 127۰0 ------
۲۲ شاخه آجدار 127۰0 ------
۲۵ شاخه آجدار 127۰0 ------
32-37 شاخه آجدار ------ ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه27/2/91

 

ردیف سایز نوع استاندارد حالت قیمت کارخانه(ریال) قیمت بنگاه(ریال) قیمت دیروز
۱ ۱۲ ---

A3

شاخه 12500 ---- ------
۲ ۱۴ ---

A3

شاخه 12600 ---- ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

91/2/27

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

۱۵۰۵۰

۱۵۰۵۰تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/27

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12950 ------
۱۰ شاخه آجدار 12950 ------
۱۲ شاخه آجدار 12950 ------
۱۴ شاخه آجدار 12800 -----
۱۶ شاخه آجدار 12800 ------
۱۸ شاخه آجدار 12800 ------
۲۰ شاخه آجدار 12750 ------
۲۲ شاخه آجدار 12750 ------
۲۴ شاخه آجدار 12750 ------
32-37 شاخه آجدار 12750 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه27/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12750 12500
۲ شاخه میلگرد ۸ساده الیگودرز 13150 12800
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12750 12500
۴

شاخه

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 13150 12800
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12750 12500
۶ شاخه میلگرد ۱۲ساده الیگودرز ------ -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

27/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱

A2

شاخه ۱۰ ----- ------ ----
۲

A2

شاخه ۱۲ 12860 12360 -----
۳

A2

شاخه ۱۴ 12760 12260 -----
۴

A2

شاخه ۱۶ ----- ------- -----
۵

A2

شاخه ۱۸ ----- --------- -----
۶

A2

شاخه ۲۰ ------- -------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٧ | ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/27

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13300 12900
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 13000 12600
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12950 12600
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12900 12500
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12850 12500
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12850 12450


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٦ | ۱:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

26/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14550

14550تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٦ | ۱:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

26/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

۱۵۰۵۰

۱۵۰۵۰تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٦ | ۱:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه26/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1685000 -----
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10700 ------
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9600 ----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٦ | ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه26/2/91

 

ردیف سایز نوع استاندارد حالت قیمت کارخانه(ریال) قیمت بنگاه(ریال) قیمت دیروز
۱ ۱۲ ---

A3

شاخه 12150 ---- 12350
۲ ۱۴ ---

A3

شاخه 12350 ---- 12350


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٦ | ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه26/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12500 12450
۲ شاخه میلگرد ۸ساده الیگودرز 12800 12850
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12500 12450
۴

شاخه

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 12800 12850-
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12500 12500
۶ شاخه میلگرد ۱۲ساده الیگودرز ------ -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٦ | ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/26

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 12900 12900
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12600 12600
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12600 12600
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12500 12500
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12500 12500
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12450 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٦ | ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

26/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱

A2

شاخه ۱۰ ----- ------ ----
۲

A2

شاخه ۱۲ 12360 12210 -----
۳

A2

شاخه ۱۴ 12260 12210 -----
۴

A2

شاخه ۱۶ ----- ------- -----
۵

A2

شاخه ۱۸ ----- --------- -----
۶

A2

شاخه ۲۰ ------- -------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

25/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

۱۵۰۵۰

۱۵۰۵۰تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

25/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱

A2

شاخه ۱۰ ----- ------ ----
۲

A2

شاخه ۱۲ 12210 ------ -----
۳

A2

شاخه ۱۴ 12210 12410 -----
۴

A2

شاخه ۱۶ 12160 12360 -----
۵

A2

شاخه ۱۸ 12160 12360 -----
۶

A2

شاخه ۲۰ ------- -------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه25/2/91

 

ردیف سایز نوع استاندارد حالت قیمت کارخانه(ریال) قیمت بنگاه(ریال) قیمت دیروز
۱ ۱۲ ---

A3

شاخه 12350 ---- 12500
۲ ۱۴ ---

A3

شاخه 12350 ---- 12500


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

1

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه25/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1670000 -----
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 ------
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9600 --


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد درب
کارخانه25/2/91

 

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1670000 -----
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 ------
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9600 --


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/25

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 12900 13000
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12600 12750
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12600 12700
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12500 12600
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12500 12600
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12500 12600


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد البرز درب کارخانه25/2/91

سایز نوع حالت استاندارد قیمت(ریال)
10 آجدار شاخه

A۲

12150
16 آجدار شاخه

A۲

12250
18 آجدار شاخه

A۲

12250


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/25

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12750 ------
۱۰ شاخه آجدار 12750 ------
۱۲ شاخه آجدار 12750 ------
۱۴ شاخه آجدار 12600 -----
۱۶ شاخه آجدار 12600 ------
۱۸ شاخه آجدار 12600 ------
۲۰ شاخه آجدار 12600 ------
۲۲ شاخه آجدار 12600 ------
۲۴ شاخه آجدار 12600 ------
۳۲ شاخه آجدار 12600 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٥ | ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه25/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12450 12500
۲ نرمال میلگرد ۸ساده الیگودرز 12850 12850
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12450 12500
۴

نرمال

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 12850 12850-
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12450 12500
۶ نرمال میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12850 12850


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ٢:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

۲۴/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

۱۵۰۵۰

۱۵۰۵۰تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

۲۴/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14550

14550تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ۱:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه24/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1680000 -----
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 ------
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9700 ----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/24

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13000 13000
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12700 12750
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12650 12700
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12600 12600
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12600 12600
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12550 12600


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ۱:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد البرز درب کارخانه24/2/91

سایز نوع حالت استاندارد قیمت(ریال)
10 آجدار شاخه

A۲

12250
16 آجدار شاخه

A۲

-----
18 آجدار شاخه

A۲

-----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ۱:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/24

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12800 ------
۱۰ شاخه آجدار 12800 ------
۱۲ شاخه آجدار 12800 ------
۱۴ شاخه آجدار 12650 -----
۱۶ شاخه آجدار 12650 ------
۱۸ شاخه آجدار 12650 ------
۲۰ شاخه آجدار 12650 ------
۲۲ شاخه آجدار 12650 ------
۲۴ شاخه آجدار 12650 ------
۳۲ شاخه آجدار 12650 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ۱:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه24/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12500 ------
۲ نرمال میلگرد ۸ساده الیگودرز 12850 ------
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12500 ------
۴

نرمال

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 12850 ------
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12500 ------
۶ نرمال میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12850 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت ورق شرکت ۷ الماس

نوع ورق ضخامت عرض قیمت(ریال) محل تحویل
روغنی رول ۰.۶ ۱۰۰۰ ۱۳۲۵۰ کارخانه
روغنی رول ۰.۵۷ ۱۰۰۰ ۱۳۲۰۰ کارخانه
روغنی رول ۰.۸۰ ۹۹.۵ ۱۳۶۵۰ کارخانه
روغنی رول ۱.۱۰ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۱.۱۵ ۱.۲۵ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۱.۴۰ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۲ ۱.۲۵ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۲درجه ۲ ۱.۲۵ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۰.۴۵ ۱.۲۵ ۱۲۸۰۰ کارخانه
گالوانیزه رول

۲m

۱۰۰۰ ۱۳۸۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱.۴۵ ۱۰۰۰ ۱۴۷۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱.۵ ۱۵۰۰ ۱۴۷۰۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱.۱۵ ۱۲۵۰ ۱۴۹۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱ ۱.۲۵۰ ۱۴۹۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۰.۴۰ ۱.۲۵ ۱۶۹۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۰.۵۵ ۱۰۰۰ ۱۵۷۰۰ کارخانه


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٤ | ٩:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

 

گروه : اقتصادی

روند رشد نامحسوس قیمت آهن که در مبادلات
هفته گذشته به‌رغم افت قیمت ارز رخ داده بود در مبادلات دیروز نه تنها متوقف شد
بلکه شکل نزولی به خود گرفت. قیمت انواع میلگرد در مبادلات دیروز بین 3/0 تا 5/1
درصد ریزش داشت و به نظر می‌رسد افت قیمت‌ها و شکسته شدن تابوی یک هزار و 600 تومان
برای دلار در این امر تاثیرگذار بوده، در همین حال افت قیمت تیرآهن نیز بیشتر در
سایز‌های پرمصرف محسوس بود و در سایز‌های سبک تا 500 تومان در هر شاخه افت را تجربه
کرد.

 


 

(آ)

 

منبع: گروه بورس کالاتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد البرز درب کارخانه۲۳/۲/۹۱

ردیف نوع حالت استاندارد قیمت(ریال)
۱ آجدار شاخه

A۲

۱۲۲۷۰
۲ آجدار شاخه

A۲

۱۲۴۰۰
۳ آجدار شاخه

A۲

۱۲۴۰۰


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ۱:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

23/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

15050

------تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ۱:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

23/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14250

14100تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ۱:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

23/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14550

------تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه23/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1690000 -----
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 ------
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9700 ----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/23

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12800 ------
۱۰ شاخه آجدار 12800 ------
۱۲ شاخه آجدار 12800 ------
۱۴ شاخه آجدار 12650 -----
۱۶ شاخه آجدار 12650 ------
۱۸ شاخه آجدار 12650 ------
۲۰ شاخه آجدار 12650 ------
۲۲ شاخه آجدار 12650 ------
۲۴ شاخه آجدار 12650 ------
۳۲ شاخه آجدار 12650 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

 

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/23

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13000 -----
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12750 ------
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12700 ------
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12600 ------
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12600 ------
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12600 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۳ | ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه23/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12500 ------
۲ نرمال میلگرد ۸ساده الیگودرز 12850 ------
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12500 ------
۴

نرمال

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 12850 ------
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12500 ------
۶ نرمال میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12850 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

21/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

15050

14900تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

21/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14550

14400تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

21/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14250

14100تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/21

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12800 ------
۱۰ شاخه آجدار 12800 ------
۱۲ شاخه آجدار 12800 ------
۱۴ شاخه آجدار 12650 -----
۱۶ شاخه آجدار 12650 ------
۱۸ شاخه آجدار 12650 ------
۲۰ شاخه آجدار 12650 ------
۲۲ شاخه آجدار 12650 ------
۲۴ شاخه آجدار 12650 ------
۳۲ شاخه آجدار 12650 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/21

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13050 12850
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12850 12650
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12800 12600
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12750 12550
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12700 12600
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12650 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه21/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12450 12350
۲ نرمال میلگرد ۸ساده الیگودرز 12850 12650
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12450 12350
۴

نرمال

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 12850 12650
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12450 12350
۶ نرمال میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12850 12650


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد سیرجان درب کار خانه21/2/91

 

ردیف سایز نوع استاندارد حالت قیمت کارخانه(ریال) قیمت بنگاه(ریال) قیمت دیروز
۱ ۱۲ ---

A3

شاخه 12500 ---- 12400
۲ ۱۴ ---

A3

شاخه 12500 ---- 12400


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه20/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1680000 1670000
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 10600
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9700 9700


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢۱ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

۲۱/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱

A2

شاخه ۱۰ ----- ------ ----
۲

A2

شاخه ۱۲ 12560 12410 -----
۳

A2

شاخه ۱۴ 12560 12410 -----
۴

A2

شاخه ۱۶ 12510 12360 -----
۵

A2

شاخه ۱۸ 12510 12360 -----
۶

A2

شاخه ۲۰ 12510 12360


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٠ | ٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه20/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1680000 1670000
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 10600
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9700 9700


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٠ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

20/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

14900

14800تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٠ | ۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

20/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

۱۴۴۰۰

-----تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٠ | ۱:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

۲۰/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14100

14000تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٠ | ۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

20/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱   شاخه ۱۰ ----- ------ ----
۲   شاخه ۱۲ 12410 12160 -----
۳   شاخه ۱۴ 12410 12160 -----
۴   شاخه ۱۶ 12360 12110 -----
۵   شاخه ۱۸ 12360 12110 -----
۶   شاخه ۲۰ 12360 12110


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٠ | ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/20

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 12850 ------
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12650 ------
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12600 -----
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12550 -----
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12500 -----
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12450 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٠ | ٩:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا


گروه : اقتصادی

دیروز میلگرد بعد از دو روز تلاش تجار، با
رشد 10 تومانی در همه سایزها روبه‌رو شد. به نظر بعضی از تجار، روند نزولی قیمت با
این شدت دلیل خاصی نداشت؛ چرا که نه نرخ مواداولیه ارزان تر شده و نه واردات زیادی
انجام شده است. دیروز نرخ تیرآهن نرمال هم از یک تا 2 هزار تومان رشد کرد، اما
تیرآهن سنگین از 8 تا 10 هزار تومان در هر شاخه ارزان شدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ۳:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه19/2/91

محصول

نوع

سایز

حالت

تحویل

قیمت

قیمت دیروز

میلگرد

آجدار

۱۰

شاخه

درب کارخانه

12000

-----تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ۳:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

19/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

14800

14800تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

19/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14300

14300تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

19/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14000

14000تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ٢:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه19/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1670000 1670000
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 10600
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9700 9700


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ٢:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/19

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13000 ------
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12550 -------
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12500 ------
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12500 ------
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12450 ------
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12450 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/19

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12650 12650
۱۰ شاخه آجدار 12650 12650
۱۲ شاخه آجدار 12650 12650
۱۴ شاخه آجدار 12500 12450
۱۶ شاخه آجدار 12500 12450
۱۸ شاخه آجدار 12500 12450
۲۰ شاخه آجدار 12500 12450
۲۲ شاخه آجدار 12500 12450
۲۴ شاخه آجدار 12500 12450
۳۲ شاخه آجدار 12500 12450


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

19/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱   شاخه ۱۰ ----- ------ 2/18
۲   شاخه ۱۲ 12060 12160 2/18
۳   شاخه ۱۴ 12060 12160 2/18
۴   شاخه ۱۶ 12010 12110 2/18
۵   شاخه ۱۸ 12010 12110 2/18
۶   شاخه ۲۰ 12010 12110


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٩ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه19/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12300 12250
۲ کلاف میلگرد ۸ساده الیگودرز 12600 12550
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12300 12250
۴

کلاف

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 12600 12550
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12600 12250
۶ کلاف میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12700 12550


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۳:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیاتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه18/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال)کارخانه قیمت دیروز
۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 167000 -----
۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال 10600 -----
۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9700 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد اردبیل۱8/2/91

محصول

نوع

سایز

حالت

تحویل

قیمت

قیمت دیروز

میلگرد

آجدار

۱۰

شاخه

درب کارخانه

12100

-----تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

18/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14000

14100تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

18/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14300

14400تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

18/2/91

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

14800

14900تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

18/2/91

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱   شاخه ۱۰ ----- ------ 2/18
۲   شاخه ۱۲ 12060 12160 2/18
۳   شاخه ۱۴ 12060 12160 2/18
۴   شاخه ۱۶ 12010 12110 2/18
۵   شاخه ۱۸ 12010 12110 2/18
۶   شاخه ۲۰ 12010 12110


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه18/2/91

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12250 12250
۲ کلاف میلگرد ۸ساده الیگودرز 12550 12550
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12250 12250
۴

کلاف

 

میلگرد 10ساده الیگودرز 12550 12550
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12250 12250
۶ کلاف میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12550 12550


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/18

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12650 12650
۱۰ شاخه آجدار 12650 12650
۱۲ شاخه آجدار 12650 12650
۱۴ شاخه آجدار 12450 12450
۱۶ شاخه آجدار 12450 12450
۱۸ شاخه آجدار 12450 12450
۲۰ شاخه آجدار 12450 12450
۲۲ شاخه آجدار 12450 12450
۲۴ شاخه آجدار 12450 12450
۳۲ شاخه آجدار 12450 12450


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/18

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13100 13100
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12650 12750
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12600 12750
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12550 12700
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12500 12650
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12500 12550تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ٩:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد
دربازارغیر رسمی

گروه
بنگاه‌ها - دیروز بازار غیر‌رسمی شاهد افت قیمت 10 تا 50 تومانی فولاد از سوی بخش
خصوصی بود.
در معاملات روز گذشته، میلگرد البرز، کرمانشاه، بناب، آریان فولاد و
ابهر با کاهش نرخ 10 تا 50 تومان مواجه شد.
نبشی فولاد اصفهان و شمش اصفهان در
نیز با کاهش قیمت 30 تومانی به بازار عرضه شدند.

 

 


 

 

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

     قیمت میلگرد اردبیل۱7/2/91

محصول

نوع

سایز

حالت

تحویل

قیمت(ریال)

قیمت دیروز

میلگرد

آجدار

۱۰

شاخه

درب کارخانه

12450

12450تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/17

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12650 12850
۱۰ شاخه آجدار 12650 12850
۱۲ شاخه آجدار 12650 12850
۱۴ شاخه آجدار 12450 12650
۱۶ شاخه آجدار 12450 12650
۱۸ شاخه آجدار 12450 12650
۲۰ شاخه آجدار 12450 12650
۲۲ شاخه آجدار 12450 12650
۲۴ شاخه آجدار 12450 12650
۳۲ شاخه آجدار 12450 12650


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه17/۲/۹۱

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز 12250 -12650
۲ کلاف میلگرد ۸ساده الیگودرز 12550 -----
۳

 کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز 12250 12650
۴

کلاف

 

میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12550 -----
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز 12250 12650
۶ کلاف میلگرد ۱۲ساده الیگودرز 12550 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

91/2/17

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

14900

15000تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

91/2/17

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

14100

14200تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت محصولات مفتولی۱7/۲/۹۱

نوع محصول حالت وزن(گرم) قیمت(ریال)
سیم۱.۵     13300
سیم۲.۵     13200
اسیدشور۲.۵     13700
گالونیزه۲.۵     16700
شبکه مش ۵*۵   15800
شبکه مش ۸*۸   15500
رابیتس   ۴۵۰ 1100
رابیتس   ۷۰۰ 17000
رابیتس   ۸۰۰ 18000
رابیتس   ۹۰۰ 19500
رابیتس   ۱۰۰۰ 21000


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

۱7/۲/۹۱

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱   شاخه ۱۰ ----- ------  
۲   شاخه ۱۲ 12160 -----  
۳   شاخه ۱۴ 12160 ----  
۴   شاخه ۱۶ 12110 -----  
۵   شاخه ۱۸ 12110 -----  
۶   شاخه ۲۰ 12110 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/17

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13100 13300
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12750 12950
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12750 12950
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12700 12900
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12650 12850
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12550 12750تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ٩:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

افت قیمت
مقاطع فولاد در بخش خصوصی۱۷/۲/۹۱

- در
مبادلات نخستین روز از هفته جاری شمش و مقاطع فولاد عرضه شده از سوی بخش خصوصی کاهش
نرخ 20 تا 30 تومانی را تجربه کرد. میلگرد فولاد البرز، بناب، کرمانشاه، آریان
فولاد و ابهر شاهد افت نرخ در بازار غیررسمی بود. شمش فولاد کیمیا نیز با کاهش قیمت
10 تومانی به بازار عرضه شد.

 

 


 


 تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۳:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت محصولات مفتولی۱7/۲/۹۱

نوع محصول حالت وزن(گرم) قیمت(ریال)
سیم۱.۵      13300
سیم۲.۵      13200
اسیدشور۲.۵      13700
گالونیزه۲.۵      16700
شبکه مش ۵*۵    15800
شبکه مش ۸*۸    15500
رابیتس   ۴۵۰  1100
رابیتس   ۷۰۰  17000
رابیتس   ۸۰۰  18000
رابیتس   ۹۰۰  19500
رابیتس   ۱۰۰۰  21000


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه۱۶/۲/۹۱

 

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ کلاف میلگرد 8آجدار الیگودرز ۱۲۶۵۰ -----
۲ کلاف میلگرد ۸ساده الیگودرز ----- -----
۳

 

کلاف

میلگرد ۱۰آجدار الیگودرز ۱۲۶۵۰ -----
۴

کلاف

 

میلگرد ۱۲ساده الیگودرز ----- -----
۵ کلاف میلگرد ۱۲آجدار الیگودرز ۱۲۶۵۰ ----
۶ کلاف میلگرد ۱۲ساده الیگودرز ----- -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

۱۶/۲/۹۱

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

جنوب کشور

۱۵۰۰۰

---تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

۱۶/۲/۹۱

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

تهران

14500

---تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

۱۶/۲/۹۱

نوع محصول

استاندارد

طول

محل تحویل

قیمت ریال

قیمت دیروز

تیرچه فلزی

۱۲۹۷۷

تا۶.۵متر

اردبیل

۱۴۲۰۰

----تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/16

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروزبه ریال قیمت دیروز
۱ شاخه میلگرد 8آجدار حسنرود 13300 -----
۲ شاخه میلگرد 10آجدار حسنرود 12950 -----
۳ شاخه میلگرد 12آجدار حسنرود 12950 -----
۴ شاخه میلگرد 14آجدار حسنرود 12900 -----
۵ شاخه میلگرد 16آجدار حسنرود 12850 ----
۶ شاخه میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12750 -----
تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

                 قیمت میلگرد اردبیل۱۶/۲/۹۱

محصول

نوع

سایز

حالت

تحویل

قیمت

قیمت دیروز

میلگرد

آجدار

۱۰

شاخه

درب کارخانه

۱۲۵۰۰

-----تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

۱۶/۲/۹۱

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱   شاخه ۱۰ ----- ------  
۲   شاخه ۱۲ ----- -----  
۳   شاخه ۱۴ ---- ----  
۴   شاخه ۱۶ ۱۲۴۱۰ -----  
۵   شاخه ۱۸ ۱۲۴۱۰ -----  
۶   شاخه ۲۰ ۱۲۴۱۰ ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/16

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12850 -----
۱۰ شاخه آجدار 12850 -----
۱۲ شاخه آجدار 12850 ----
۱۴ شاخه آجدار 12850 -----
۱۶ شاخه آجدار 12650 -----
۱۸ شاخه آجدار 12650 ----
۲۰ شاخه آجدار 12650 ----
۲۲ شاخه آجدار 12650 ----
۲۴ شاخه آجدار 12650 -----
۳۲ شاخه آجدار 12650 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/16

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار 12850 -----
۱۰ شاخه آجدار 12850 -----
۱۲ شاخه آجدار 12850 ----
۱۴ شاخه آجدار 12850 -----
۱۶ شاخه آجدار 12650 -----
۱۸ شاخه آجدار 12650 ----
۲۰ شاخه آجدار 12650 ----
۲۲ شاخه آجدار 12650 ----
۲۴ شاخه آجدار 12650 -----
۳۲ شاخه آجدار 12650 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٦ | ۸:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
گروه : اقتصادی

هفته گذشته با ادامه پیدا کردن رکود در
بازار آهن به طوری که به عدم برداشت کالاهای ذوب‌آهن از انبارهای این شرکت نیز منجر
شد، روند نزولی قیمت‌ها در بازار آزاد ادامه پیدا کرد. این کاهش قیمت و جو منفی
بازار در حدی بود که حتی در پایان هفته رکود به عرضه‌های ذوب‌آهن در بورس نیز رسید
و باعث شد نرخ تیرآهن این شرکت تا 30 تومان ارزان شود.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت
میلگرد نرمال در بازار تهران و در طول هفته از 1320 به 1300 تومان و میلگرد سایز
بالا هم به 1295 تومان کاهش یافت.
تیرآهن هم اگرچه در روز سه شنبه از سوی تجار و
به بهانه عرضه‌های ذوب‌آهن در روز چهارشنبه با بازارسازی و رشد قیمت مواجه شد، اما
این شرایط برای تیرآهن هم همانند میلگرد ماندگار نبود و به دلیل نبود تقاضا در بورس
برای عرضه‌های ذوب‌آهن و کاهش نرخ این کالا در بازار رسمی، قیمت آن در بازار آزاد
دوباره نزولی شد.


با توجه به کاهش قیمت شمش
وارداتی در بنادر شمالی که از 1160 تومان به 1100 تومان رسیده و نبود تقاضای بالا
از سوی خریداران و مشخص نبودن پروژه‌های ساختمانی دولتی و عدم حضور این خریداران در
بازار، بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها افزایش پیدا کند از این رو بیشتر معامله‌گران
پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها در روزهای آینده یا ثابت بوده یا کاهشی شود، البته با
توجه به قیمت شمش و محدود بودن واردات برای خریداران بخش خصوصی مشخص نیست آیا برای
تولید‌کننده‌های بخش خصوصی کاهش قیمت به صرفه است یا خیر از این رو در این خصوص نیز
تردیدهای زیادی وجود دارد.


البته برخی نیز معتقدند اگر
عرضه‌های ذوب‌آهن در این هفته انجام شود و تجار به خصوص در بازار اصفهان اقدام به
بازارسازی کنند احتمال ماندن قیمت‌ها در این سطح و بهبود سطحی بازار برای چند روز
وجود دارد، اما این جهش هم می‌تواند مقطعی باشد چون انگیزه‌های اصلی برای بهبود
تقاضا هنوز به‌وجود نیامده است.تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٤ | ۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

۱۴/۲/۹۱

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۸ شاخه آجدار ۱۳۰۰۰ -----
۱۰ شاخه آجدار ۱۳۰۰۰ -----
۱۲ شاخه آجدار ۱۳۰۰۰ ----
۱۴ شاخه آجدار ۱۲۸۵۰ -----
۱۶ شاخه آجدار ۱۲۸۵۰ -----
۱۸ شاخه آجدار ۱۲۸۵۰ ----
۲۰ شاخه آجدار ۱۲۸۵۰ ----
۲۲ شاخه آجدار ۱۲۸۵۰ ----
۲۴ شاخه آجدار ۱۲۸۵۰ -----
۳۲ شاخه آجدار ۱۲۸۵۰ -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٤ | ۱:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

 

نوع محصول استاندارد طول محل تحویل قیمت به ریال قیمت دیروز
تیرچه فلزی ۱۲۹۷۷ تا۶.۵متر جنوب کشور 15200 ------


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٤ | ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی بالای 6تن حمل رایگان14/2/91

 

نوع محصول استاندارد طول محل تحویل قیمت به ریال قیمت دیروز
تیرچه فلزی ۱۲۹۷۷ تا۶.۵متر تهران ۱۴۷۰۰  


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٤ | ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد(قزوین)درب کارخانه

۱۴/۲/۹۱

ردیف نوع حالت سایز قیمت به ریال

 

قیمت روز قبل

تاریخ
۱   شاخه ۱۰   ------  
۲   شاخه ۱۲ ۱۲۶۶ -----  
۳   شاخه ۱۴ ۱۲۶۶ ----  
۴   شاخه ۱۶ ۱۲۵۶ -----  
۵   شاخه ۱۸ ۱۲۵۶ -----  
۶   شاخه ۲۰ ۱۲۵۶ ------  
          -----  


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٤ | ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه

91/2/14

ردیف حالت نوع محصول سایز محصول قیمت امروز قیمت دیروز
۱ ۱۲ میلگرد 8آجدار حسنرود 13550 -----
۲ ۱۲ میلگرد 10آجدار حسنرود 13150 -----
۳ ۱۲ میلگرد 12آجدار حسنرود 13100 -----
۴ ۱۲ میلگرد 14آجدار حسنرود 13050 -----
۵ ۱۲ میلگرد 16آجدار حسنرود 13000 ----
۶ ۱۲ میلگرد 18و20آجدار حسنرود 12950 -----


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٤ | ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی  بالای ظرفیت۶تن حمل رایگان

91/2/14

نوع محصول استاندارد طول محل تحویل قیمت ریال قیمت دیروز
تیرچه فلزی ۱۲۹۷۷ تا۶.۵متر اردبیل ۱۴۴۰۰ ۱۴۴۰۰


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه13/2/91

8و10و12کلاف آجدار                                  12850ریال

8و10و12ساده                                         13150ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه13/2/91

8و10و12                                              13150ریال

14و16و18و22و32                                   13050ریال

20و22و25                                            12950ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه13/2/91

میلگرد8                               13600ریال

میلگرد10                            13200ریال

میلگرد12                             13150ریال

میگرد14                              13100ریال

میلگرد16                             13050ریال

میلگرد18و20                         13000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
افزایش دو برابری تولیدات
فولاد آلیاژی/ بهره‌برداری از کوره سوم ذوب

گروه : بازرگانی

مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران از بهره
برداری کوره سوم ذوب در فولاد آلیاژی ایران خبر داد

مدیرعامل شرکت فولاد
آلیاژی ایران از بهره برداری کوره سوم ذوب در فولاد آلیاژی ایران خبر داد و گفت: با
بهره برداری از کوره سوم ذوب در شرکت فولاد آلیاژی ایران، افزایش دو برابری تولید
در کارخانه فولادسازی محقق می شود. حکم الله بابایی در حاشیه مراسم تجلیل از
کارگران نمونه شرکت فولاد آلیاژی ایران در یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
امیدواریم با بهره برداری از کوره سوم فولاد سازی و افزایش تولید روزانه، حرکت سریع
تری را به سوی رشد و تعالی دنبال کنیم. وی با تشریح بخشی از برنامه ها، عملکردها و
اهداف فولاد آلیاژی ایران، با اشاره به بحث صادرات عنوان کرد: لزوم توجه به تولید
فولادهای کیفی و خاص با ارزش افزوده بالاتر مورد تاکید فولاد آلیاژی ایران است زیرا
معتقدیم در شرایط تحریم و محدودیت های صادراتی، از این طریق باید سود مورد نظر
سهامداران شرکت تامین شود. مدیرعامل شرکت فولادآلیاژی ایران، هم افزایی کارکنان در
نظام مشارکت سازمان و پروژه های اثر بخش تدوین شده را موجب افزایش بهره وری و رشد
اقتصادی شرکت و کارکنان آن دانست و ابراز امیدواری کرد: با اصلاح مداوم ساختارها،‌
کاهش هزینه های خرید و مصرف بهینه انرژی، بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را محقق
ساخته و در پیشبرد اهداف عالی شرکت موثر باشیم. بابایی با اشاره به نامگذاری امسال
از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"
اظهار داشت: کارکنان شرکت فولادآلیاژی ایران با بهره گیری از منویات مقام معظم
رهبری در سال جهاد اقتصادی حرکتی عظیم را آغاز کردند و این حرکت در سال 91 با قوت
بیشتری ادامه خواهد یافت. وی افزود: راه اندازی کوره سوم ذوب در فولاد آلیاژی نیز
در همین راستا صورت گرفته است. در این مراسم از شش نفر کارگران نمونه استانی و
پیشنهاد دهندگان برتر سال 90 شرکت فولاد آلیاژی ایران تجلیل
شد.

 

منبع:اخبار صنعت
فولاد
تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی درجنوب کشور13/2/91

هرکیلوگرم                          15200ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهران13/2/91

هرکیلوگرم                     14700ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی دراردبیل13/2/91

هرکیلوگرم                       14400ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۳ | ۸:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاددرب کارخانه13/2/91

میلگرد10                                 12950ریال

میلگرد12و14                           12900ریال

میلگرد16الی20                        12800ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان12/2/91

تیرآهن 14                                           1795000ریال

تیرآهن16                                            2130000ریال

تیرآهن18                                             2555000ریال

تیرآهن 20                                           3415000 ریال

تیرآهن22                                             3995000ریال

تیرآهن24                                             4680000ریال

تیرآهن27                                              6370000ریال  تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه12/2/91

میلگرد10                                  12750ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه12/2/91

8الی12 کلاف                           12850ریال

8الی12 ساده                          13250ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه12/2/91

میلگرد8و10و12                                       13150ریال

میلگرد14و16و18و28و32                           13050ریال

میلگرد20و22و25                                     12950ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه۱۲/۲/۹۱

میلگرد۸                          ۱۳۷۰۰ریال

میگرد۱۰                          ۱۳۳۰۰ریال

میلگرد۱۲                        ۱۳۲۵۰ریال

میلگرد۱۴                        ۱۳۲۰۰ریال

میلگرد۱۶                         ۱۳۱۵۰ریال

میلگرد۱۸و۲۰                  ۱۳۱۰۰ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور12/2/91

هرکیلوگرم                         15300ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهران12/2/91

هرکیلوگرم                        14800ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل12/2/91

هرکیلوگرم                           14500ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد کرمانشاه12/2/91

میلگرد14                  12750ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
رکورد تولید47هزارتن تختال
در فولاد هرمزگان ثبت شد

گروه : ورق

مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: با برنامه
ریزی های صورت گرفته تولید یک میلیون و 100هزار تن تختال از اهداف اصلی این شرکت در
سال جاری است.

مرتضی
آقاجانی روز دوشنبه
اظهارداشت:
این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 27 درصد افزایش نشان می دهد. وی اضافه کرد: در
سالی که بعنوان 'تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی' نام گرفته ثبت رکورد
تولید 47هزار تن تختال در فولاد هرمزگان بعنوان اولین گام در عملی کردن به فرامین
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این شرکت است. مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: با برنامه
ریزی های صورت گرفته تولید یک میلیون و 100هزار تن تختال از اهداف اصلی این شرکت در
سال جاری است. آقاجانی پیش بینی کرد با لطف خدا و ادامه این روند و همچنین تلاش
کارکنان و کارشناسان متخصص و با تجربه شرکت، این برنامه محقق خواهد شد. شرکت فولاد
هرمزگان که از لحاظ تجهیزات نصب شده بعنوان پیشرفته ترین کارخانه تولید فولاد کشور
معرفی شده زمستان سال گذشته با حضور رییس جمهوری بطور رسمی افتتاح شد. در اطلاعات
منتشره آمده است که عریض ترین تختال های کشور با قطر 20 و 30 سانتی متر و طول
9تا12متر در شرکت فولاد هرمزگان تولید می شود. این شرکت بعنوان یکی از چندین واحد
فولاد سازی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در 14 کیلومتری غرب بندرعباس
قرار داردتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
روند کاهش قیمت ها در
بازار فولاد و آهن

گروه : ورق

قیمت محصولات فولادی و آهن آْلات در ماه
های اینده کاهش یابد و اوج تقاضا به پایان سال منتقل شود

عضو هیئت مدیره اتحادیه فولاد و آهن از ادامه
روند کاهشی قیمت ها در بازار خبر داد و گفت : با توجه به کاهش نرخ ارز و کاهش قیمت
شمش فولادی ، قیمت محصولات فولادی و انواع آهن آلات در یک هفته اخیر کاهش یافته
است. " چیت ساز" پیش بینی کرد قیمت محصولات فولادی و آهن آْلات در ماه های اینده
کاهش یابد و اوج تقاضا به پایان سال منتقل شود. وی افزود : با توجه به این که هنوز
بودجه سال 91 تصویب و برای اجرا ابلاغ نشده است و طرح های عمرانی هم با تاخیر آغاز
می شود ، انتظار می رود اوج تقاضا در مرداد و شهریور شکل نگیرد. چیت ساز افزود : با
توجه به وضع تولید داخلی و تحولات بین المللی هم اکنون عرضه و تقاضای اهن و فولاد
در تعادل نسبی است و امسال تا حدودی ثبات قیمت را خواهیم داشت ، چون اوج تقاضا در
پایان سال گذشته ایجاد شد که بخشی از ان کاذب بوده است. چیت ساز با بیان این که
قیمت ها در بازار فولاد و آهن به کف نرخ رسیده است ، از شهروندان خواست از فرصتی
خوبی که برای خرید فراهم است ،استفاده کنند. چیت ساز افزود : هم اکنون تیرآهن نمره
16در هر کیلوگرم 1100 تومان ، ‌نمره 18 هم 1080 تومان فروخته می شود که 50 تومان
کمتر از هفته قبل است. وی افزود: هر کیلوگرم ورق گرم - 1110 تومان ،ورق سرد - 1280
تومان و ورق گالوانیزه - 1480 تومان است. چیت ساز قیمت هر کیلوگرم میله گرد 14 تا
25 را 1280 تومان اعلام کرد که 40 تومان کمتر از هفته قبل
است 
ضرورت کاهش
مصرف جهانی فولاد-12/02/1391
 
 

- برای کاهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری از یک فاجعه تغییر آب و هوایی، مصرف
جهانی فولاد باید کاهش یابد. با این حال فولادسازان فرصت هایی برای افزایش ارزش
تولید خود دارند تا در نتیجه با تولید کمتر فولاد بتوانند سود بیشتری ببرند.

صنعت فولاد جهان از نظر تعداد کوره های بلند به بالاترین حدی که می توانسته
داشته باشد رسیده است. افزایش عرضه قراضه
بدین معناست که افزایش ظرفیت تولید بر اساس کوره های قوس الکتریکی خواهد بود.

با این حال فولادسازان باید محصولات خود را کارآمد تر کنند و تولید را
پایین بیاورند. بسیاری از محصولات فولادی از جمله مقاطع حدود یک سوم سنگین تر از آن
وزنی هستند که باید باشند و بسیاری از ورق های مخصوص خودروسازی حدود دوبرابر میزان
فولادی را دارند که خودروسازان نیاز دارند .

فولادسازان می توانند به کمک مشتریان خود راه هایی پیدا کند که همین
محصولات را با مصرف فولاد کمتری در اختیار آن ها قرار دهند در نتیجه مواد اولیه
کمتر، نیروی کار و هزینه کمتری به کار خواهند برد. تولید فولاد با در نظر گرفتن
نیاز مصرف کننده نهایی می تواند کارایی آن را بالا برده وموجب سوددهی بیشتر
فولادسازان نیز گردد. تولید در تناژ بالا برای کاهش هزینه نیروی کار جنبه اقتصادی
دارد ولی به ضرر محیط زیست است.

  ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
۰۸:۰۶


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٢ | ۸:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه12/2/91

میلگرد10و12                                   12950ریال

میلگرد14                                       12900ریال

میلگرد16و20                                  12800ریال

میلگرد18                                      12850ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه11/2/91

میلگرد12و14                              12750ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن ذوب آهن انباراصفهان۱۱/۲/۹۱

تیرآهن۱۴                              ۱۷۸۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۶                               ۲۱۰۰۰۰۰ریال

 تیرآهن18                              ۲۵۱۰۰۰۰ریال

تیرآهن 20                              ۳۴۰۰۰۰۰ریال

تیرآهن۲۲                             ۳۹۷۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۴                             ۴۶۵۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۷                           ۵۹۲۰۰۰۰ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت محصولات مفتولی9/2/91

سیم   1.5                           13500ریال

سیم2.5                              13400ریال

اسیدشور 2.5                      14000ریال

گالوانیزه   2.                       17200  ریال

شبکه مش5* 5                    16000ریال

شبکه مش 8*8                     15500  ریال

رابیتس450 گرم                     11200ریال

رابیتس700گرم                      16200ریال

رابیتس800 گرم                    17700ریال

رابیتس900گرم                    18700ریال

رابیتس1000گرم                 20700ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور11/2/91

هرکیلوگرم                       15400ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهران11/2/91

هرکیلوگرم                     14900ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل11/2/91

هرکیلوگرم                14600ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه11/2/91

8الی12کلاف آجدار                              13850ریال

8و10ساده                                          13250ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه11/2/91

میلگرد10                        12750تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه11/2/91

میلگرد8                                    13700ریال

میلگرد10                                  13300ریال

میلگرد12                                  13250ریال

میلگرد14                                  13200ریال

میلگرد16                                  13150ریال

میلگرد18و20                             13100ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ٩:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
 
افت قیمت ورق سرد در
چین

گروه : ورق

قیمت ورق سرد در بازار چین پس از یک ماه
تغییرات جزیی هفته آخر آوریل نزولی بود

علت این افت قیمت، کاهش قیمت ورق گرم است که در نتیجه کاهش معاملات و رکود
بازار رخ داد.

در بازار شانگهای ورق سرد 778 تا 783 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش
افزوده ثبت شده که حدود 5 دلار طی هفته گذشته افت داشته است. از ابتدای سال جاری
تقاضا ورق سرد در چین بهبود خاصی نداشته از این رو قیمت نیز رشد چندانی نداشت.  در
حال حاضر قیمت ورق سرد در چین 8 تا 16 دلار هر تن نسبت به اوایل ژانویه پایین تر
است.

چشم انداز ماه های آینده نیز منفی است. اغلب کارخانه ها قیمت ماه می را
ثابت نگه داشته اند اگر تقاضا در فصل دوم سال طبق روال هر سال بهبود نیابد بازار در
فصل سوم منتظر رکود شدیدی خواهد بود. تجار سعی دارند با توجه به وضعیت فعلی بازار
موجودی ها را در سطح پایینی نگه دارند و فعلا موجودی بازار شانگهای 7/1 میلیون تن
می باشد که 9 هزار تن نسبت به اوایل آوریل بالاست.

از طرفی صادرات ورق سرد نیز در سکوت است و از اوایل آوریل 15 تا 20 دلار هر
تن افت داشته و قیمت فعلی 710 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

 

منبع:مرکز خدمات فولادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ٩:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

بازار میلگرد امارات و کاهش قیمت
وارداتی

مرکز خدمات
فولاد ایران- در امارات با اینکه قیمت مقاطع و محصولات نیم ساخته وارداتی و همچنین
تقاضای آن پایین است، عرضه‌کنندگان داخلی تصمیم دارند قیمت پیشنهادی ماه مه را ثابت
نگه دارند. ظاهرا علت این اطمینان این است که خریداران اماراتی معامله در بازار
داخلی را در تناژ پایین به واردات ترجیح می‌دهند. میلگرد ماه مه امارات استیل 691
دلار هر درتن درب کارخانه است و محصول کونارس متال 681 دلار در هر تن درب کارخانه
می‌باشد. همچنین قطر استیل 687 دلار در هر تن سی پی تی عرضه دارد که نسبت به ماه
قبل ثابت مانده است.

 

ترکیه به امارات در 670 تا 675 دلار در هر تن سی اند اف عرضه دارد که
20 دلار طی دو هفته افت داشته است. البته تجار داخلی که در قیمت بالاتر واردات
داشته‌اند قیمت پیشنهادی را تغییر نداده در 695 تا 703 دلار در هر تن درب انبار
پیشنهاد می‌دهند.
بیلت سی آی اس 45 تا 50 دلار از میلگرد داخلی ارزان تر است از
این رو با توجه به هزینه نورد 50 دلار در هر تن، اماراتی‌ها برای خرید بیلت به
دنبال حداقل 15 دلار تخفیف هستند.تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۱ | ۸:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه11/2/91

میلگرد10و12                                             12950ریال

میلگرد14                                                  12900ریال

میلگرد16و18و20                                         12850ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٠ | ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
 1. میلگرد آجدار 8       13750ریال
 2. """""""""""10          13370ریال
 3. """"""""""12 13320ریال
 4. """"""""""14            13270ریال
 5. """"""""""16            13220ریال
 6. """"""""18.20           13170ریال


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٠ | ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
 • میلگرد ۸ تا ۱۴ آجدار                     ۱۳۱۷۰ریال دری کارخانه
 • میلگرد ۱۶تا ۳۲ آجدار                        ۱۳۰۵۰ریال درب کارخانه   


تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٠ | ٩:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهران ۱۵۰۰تومان

قیمت تیرچه فلزی تحویل در اردبیل ۱۴۶۰تومان

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور ۱۵۳۰تومانتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت محصولات مفتولی9/2/91

سیم   1.5                            13600 ریال

سیم2.5                               13500ریال

اسیدشور 2.5                        14100 ریال

گالوانیزه  2.5                         17300ریال

شبکه مش5* 5                     16100ریال

شبکه مش 8*8                     15600  ریال

رابیتس450 گرم                     11300ریال

رابیتس700گرم                      16300ریال

رابیتس800 گرم                    17800ریال

رابیتس900گرم                    18800ریال

رابیتس1000گرم                 20800ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور9/2/91                15500ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهران                           15000ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل9/2/91                           14700ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت  میلگرد بناب درب کارخانه9/2/91

میلگرد8الی14                            13200ریال

میلگرد16و18                               13150ریال تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگردالیگودرز درب کارخانه9/2/91

میلگرد8و10و12 کلاف آجدار                        13900ریال

میلگرد8و10 ساده                                     13150ریال      تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگردحسن رود درب کارخانه9/2/91

میلگرد8                                 13850ریال

میلگرد10و12                           13350ریال

میلگرد14                                13300ریال

میلگرد16                                13250ریال

میلگرد18و20                           13200ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
افت جزئی قیمت میلگرد
انگلیس

گروه : میلگرد

در بازار انگلیس قیمت میلگرد کمی‌کاهش
یافته، ظاهرا تقاضا پایین است و برخی تخفیف‌هایی داده‌اند. تنها عرضه‌کننده داخلی
قیمت پیشنهادی میلگرد را در 500 پوند ( 806 دلار) هر تن دی دی پی ثابت نگه داشته
است، ولی عرضه کننده‌ها و تجار در 10 پوند ارزان‌تر معامله کرده‌اند.

برخی میلگرد خرید قبلی خود را در
500 تا 510 پوند عرضه کرده‌اند که البته در تناژ بالایی نبوده است. اغلب تجار وقتی
بازار رونق بیشتری داشت معامله کرده‌اند از این رو هنوز مایلند بالای 500 پوند
بفروشند. ولی بازار خیلی ساکت است و این قیمت‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد. از
طرفی قیمت پیشنهادی اروپایی‌ها 480 پوند است و تحویل آن اواخر ماه مه است. در کل با
توجه به ابهامات موجود فعلا فعالیت زیادی در بازار به چشم نمی‌خورد. در هفته‌های
آتی بهبود قیمت بعید به نظر می‌رسد. در ترکیه و کشور‌های اروپایی افت قیمت‌هایی
شنیده شده و کارخانه‌ها به دنبال کاهش قیمت‌های پیشنهادی هستند.تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۸:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن آریان فولاد درب کارخانه9/2/91

تیرآهن16                                       1895000ریال

تیرآهن18                                       2825000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٩ | ۸:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد (قزوین)درب کارخانه۹/۲/۹۱

میلگرد۱۰                                     ۱۳۰۵۰ریال

میلگرد۱۲و۱۴                                ۱۳۰۰۰ریال

میلگرد۱۶و۱۸و۲۰                            ۱۲۹۵۰ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٧ | ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه7/2/91

میلگرد8                                       13850ریال

میلگرد10و12                                13400ریال

میلگرد16                                     13300ریال

میلگرد18و20                                 13250ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٧ | ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور7/2/91                       15500ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٧ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی درتهران7/2/91                    15000ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٧ | ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل7/2/91                          14700ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٧ | ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آیان فولاد(قزوین)درب کارخانه7/2/91

میلگرد 10                                        13050ریال

میلگرد12و14                                    13000ریال

میلگرد16و18و20                               12950ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن لهستان قیمت بنگاه5/2/91

تیرآهن 20                                 3220000 ریال

تیرآهن22                                  3520000ریال

تیرآهن24                                   4520000ریال

تیرآهن27                                  6220000ریال             تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت محصولات مفتولی5/2/91

سیم1.5                                     13800ریال

سیم2.5                                     13700ریال

اسیدشور2.5                               14300ریال

گالوانیزه2.5                                 17500ریال

شبکه مش5*5                             16300ریال

شبکه مش8*8                             15800ریال

رابیتس450  گرم                             11500ریال

رابیتس700گرم                                16500ریال

رابیتس800 گرم                                18000ریال

رابیتس900گرم                                 19000ریال

رابیتس1000گرم                              21000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
بازار مقاطع ایران منتظر
مذاکرات هسته ای

گروه : اقتصادی

خریداران ترجیح می دهند تا مشخص شدن نتیجه
مذاکرات ایران و اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان صبر کنند.

 

بنا به گفته برخی فعالان بازار، علی رغم حجم پایین واردات و مشکلات بانکی
خرید از بازار های خارجی، ایران با کمبود فولاد ساختمان سازی روبرو نیست. فعالیت
ساخت وساز خیلی فعال نیست و خریداران ترجیح می دهند تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات
ایران و اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان صبر کنند.

دور بعدی مذاکرات 3 خرداد در بغداد برگزار می شود و ممکن است به کاهش تحریم
ها بر علیه ایران بیانجامد  و به رشد ارزش ریال ایران کمک خواهد کرد.
تجار به نتیجه مذاکرات امیدوارند از این رو فعلا در تناژ بالا خرید نمی کنند.

دو هفته اخیر در ایران قیمت میلگرد 20 تا 30 دلار در هر تن افت داشته است
ولی خیلی تمایل به خرید از بازار داخلی یا واردات دیده نمی شود.تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ٩:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
تحلیل: بورس مواد اولیه؛
راهی برای تامین نیاز واحدهای ذوب فولاد

گروه : آهن آلات

صنعت فولاد سال گذشته را با افزایش مداوم و
پی در پی نرخ مواد اولیه پشت سر نهاد. افزایش نرخی که به نظر بسیاری از فعالان این
عرصه در بسیاری از موارد، افسار گسیخته بوده است. 

این در حالی است که در سال جدید نیز فعالان این عرصه همچنان انتظار
این افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند، ضمن اینکه بسیاری از مجتمع‌های ذوب آهن
به‌رغم پذیرش این افزایش قیمت و تبعات ناشی از آن برای این بنگاه‌ها، همچنان در
تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند.
بنابراین به نظر می‌رسد دست یافتن به
راه حلی که تضمین کننده تامین مواد اولیه هر مجتمع ذوب در زمان معین با کیفیت تعیین
شده و به قیمت توافقی باشد بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
اهداف و نتایج
ارزشمندی که در صورت به وقوع پیوستن این شرایط برای صنعت فولاد به ارمغان خواهد آمد
عبارت است از:
1-تضمین تامین مواد اولیه مورد نیاز مجتمع‌های ذوب آهن.
2-
تضمین کیفیت مواد اولیه خریداری شده از سوی مجتمع‌های ذوب آهن.
3- مشخص شدن نرخ
خرید مواد اولیه خریداری شده از سوی مجتمع‌های ذوب آهن.
4-مشخص شدن حجم مواد
اولیه خریداری شده از سوی مجتمع‌های ذوب آهن.
5-حذف واسطه‌های غیر ضروری در خرید
مواد اولیه.
6-امکان برنامه ریزی در تولید توسط بنگاه‌های اقتصادی.
7-امکان
دستیابی به دور نمای اقتصادی بنگاه.
از اینرو باید دید چگونه می‌توان به این
اهداف دست یافت که در این میان به نظر می‌رسد ایجاد بورس تخصصی مواد اولیه صنعت
فولاد در کشور می‌تواند پاسخگوی مناسبی به این نیاز‌ها باشد و به خوبی خواسته‌های
فوق را برآورده سازد.
بورس تخصصی مواد اولیه صنعت فولاد(بورس آهن قراضه) به
عنوان مکانی تخصصی برای عرضه کنندگان (تجار و فعالین مواد اولیه)و متقاضیان
(مجتمع‌های ذوب‌آهن)، می‌تواند ضمن کاهش فشار روانی تامین مواد اولیه برای
مجتمع‌های ذوب آهن از یک سو، بازاری مناسب و شفاف را برای عرضه‌کنندگان مواد اولیه
فراهم کند تا به این ترتیب با حذف واسطه در این چرخه، ضمن تسهیل در امر خرید مواد
اولیه از افزایش کاذب قیمت‌ها نیز جلوگیری شود. از این طریق عرضه‌کنندگان می‌توانند
با شرایط مناسب اقدام به فروش محموله‌های خود کرده و دیگر بنگاه‌ها نیز اقدام به
خرید مواد اولیه خود با شرایط مناسب کنند.
ضمن اینکه بدین ترتیب خریداران مواد
اولیه وارد بازاری می‌شوند که در آن می‌توانند بسته به نیاز خود اقدام به خرید

آهن قراضه با حجم و کیفیت مشخص و در زمان معلوم کنند که به این ترتیب موجب
شفاف‌تر شدن چرخه تراکنش مالی بنگاه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی جهت تولید خواهد شد که
به تبع آن دستیابی به دورنمای عملکرد کلی بنگاه‌ها در ماه‌های آتی را نیز به دنبال

خواهد داشت.
ضمن اینکه به این ترتیب بنگاه می‌تواند با شفاف شدن برنامه‌های
پیش روی خود اقدام به برنامه ریزی جهت مقابله با رخدادهای قابل پیش‌بینی در ماه‌های
آینده کند تا موجبات ثبات بنگاه اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
علاوه بر این
می‌توان با یک برنامه‌ریزی صحیح از سوی بنگاه‌های اقتصادی با افزایش نرخ خرید راه
را جهت عرضه قراضه خارجی نیز هموار کرد، چرا که با گذشت زمان و رسیدن زمان تحویل
محموله از سوی عرضه‌کننده و با توجه به تورم ایجاد شده در این مدت این افزایش قیمت
پوشیده خواهد شد و این در حالی است که بنگاه اقتصادی توانسته ضمن خرید مناسب مواد
اولیه خود به خوبی به اهداف ذکر شده در فوق دست یابد.
آنچه در این مطلب پیشنهاد
شده است به طور قطع دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است امید می‌رود با دریافت نظرات و
پیشنهادات فعالان صنعت فولاد ایران بتوان به طرحی کامل و جامع در این خصوص دست
یافت.

 

ط

منبع
خبر:دنیای اقتصادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ٩:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
 
بازار ورق ژاپن به دنبال
بازار های صادراتی جدید

گروه : ورق

فولادسازان ژاپنی سعی دارند بازارهای جدیدی
به جز جنوب آسیا، امریکای جنوبی، خاور میانه و افریقا برای صادرات ورق گرم خود پیدا
کنند.

فولاد سازان ژاپنی با افت
تقاضای داخلی، افزایش رقابت در جنوب شرق آسیا و کاهش فروش به کره که همیشه بزرگترین
خریدار آن ها بوده روبرو شده اند.

 

ژاپن حدود 40 درصد تولید ورق گرم خود را صادر می کند و نرخ بالای ین ژاپن
همچنان بر بازار آن ها اثر سوء وارد نموده است. حال ژاپنی ها به فکر سرمایه گذاری
در کارخانه های نورد در کشور های با اقتصاد نوظهور هستند. راه اندازی خط تولید در
ترکیه و خاور میانه دسترسی به این بازارها را آسان تر می کند. ظاهرا برخی به فکر
افزایش ارتباط با میانمار هستند البته هنوز طرح در مراحل اولیه است. ماه قبل
کارخانه ای ژاپنی ورق گرم را در بازار نقدی 680 دلار هر تن سی اف آر بنگلادش تحویل
ماه آوریل یا ماه می، فروخت. این در حالی است که برخی به فکر صادرات ورق گرم به
جنوب شرق آسیا در 700 دلار هر تن سی اف آر یا بالاتر هستند. قیمت فعلی بازار صادرات
680 تا 690 دلار هر تن سی اف آر است. نبود تقاضا موجب شده اغلب پیش بینی ها از عدم
افزایش قیمت در سه ماهه جاری خبر دهند.

 

منبع:مرکز خدمات فولادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ٩:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

تقاضای پایین نهایی و قیمت های وارداتی
همچنان بر بازار ورق تخت اروپا فشار می آورد.

در حال حاضر بازار در توازن است. عرضه  متعادل است و قیمت در 620 تا 640
یورو هر تن درب کارخانه در ثبات می باشد. در شمال غرب اروپا قیمت فروش ورق تخت از
630 تا 660 یورو هر تن درب کارخانه اواخر مارس به 620 تا 640 یورو در هر تن رسیده
است. یکی از دلایل فشار وارده بر بازار از جانب محموله های با قیمت پایین ایتالیاست
که در 590 یورو هر تن درب کارخانه فروش دارند. از طرفی افزایش قیمت اسلب نیز بر
هزینه های تولید کنندگان ورق تخت افزوده است.

محصول وارداتی از هند 540 تا 550 یورو هر تن سی آی اف است و تقاضای زیادی
ندارد چرا که زمان تحویل طولانی است و ابهامات موجود مانع از اتمام یافتن معاملات
می شود.

 

منبع:مرکز خدمات فولادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ٩:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن آریان فولاد درب کارخانه5/2/91

تیرآهن16                              1895000ریال

تیرآهن18                              2825000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٥ | ۸:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه(قزوین)5/2/91

میلگرد10                             13200ریال

میلگرد12و14                         13150ریال

میلگرد16                              13050ریال

میلگرد18و20                         12950ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن ذوب آهن انباراصفهان4/2/91

تیرآهن14                                       1775000ریال

تیرآهن16                                       2165000ریال

تیرآهن18                                        2605000ریال

تیرآهن20                                       3565000ریال

تیرآهن22                                      4175000ریال

تیرآهن24                                      4890000ریال

تیرآهن27                                      6435000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن ترک قیمت بنگاه4/2/91

تیرآهن12                                      1460000ریال

تیرآهن14                                      1580000ریال

تیرآهن24                                      4170000ریال

تیرآهن27                                      5720000ریال

تیرآهن30                                   6470000ریال      تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور4/2/91                   15500ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهران4/2/91                      15000ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی  در اردبیل4/2/91                    14700ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه4/2/91

میلگرد8الی14                         13450ریال

میلگرد16الی20                       13350ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز در ب کارخانه4/2/91

میلگرد8و10و12کلاف آجدار                          13150ریال

میلگرد8و10  ساده                                    13500ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه4/2/91

میلگرد8                                           13900ریال

میلگرد12و10                                    13450ریال

میلگرد14                                        13400ریال

میلگرد16                                       13350ریال

میلگرد18و20                                   13300ریال

 

 

                                      تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت محصولات مفتولی4/2/91

سیم1.5                                     13800ریال

سیم2.5                                     13700ریال

اسیدشور2.5                               14300ریال

گالوانیزه2.5                                 17500ریال

شبکه مش5*5                             16300ریال

شبکه مش8*8                             15800ریال

رابیتس450  گرم                             11500ریال

رابیتس700گرم                                16500ریال

رابیتس800 گرم                                18000ریال

رابیتس900گرم                                 19000ریال

رابیتس1000گرم                              21000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد مطرح
کرد

تهیه ارز مورد نیاز صنعتگران از بازار
سیاه

گروه
بنگاه‌ها- عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره به نامگذاری امسال به
عنوان تولید ملی معتقد است: ارز 1226 تومانی نصیب صنایع نشد و ادامه این روند فلج
شدن بخش تولید را در سال جاری به همراه خواهد داشت.
به گزارش فارس، تامین
نقدینگی در گردش و خرید مواد اولیه طی سال‌های اخیر چالش‌های زیادی را پیش روی
تولیدکنندگان قرار داده است.

 

در این میان مسوولان همواره وعده‌هایی را مبنی بر حل مشکل صنعتگران
داده‌اند، اما در نهایت گشایش چندانی صورت نگرفته و موانع تولید هر روز شکل جدیدی
به خود می‌گیرد.تشدید مشکلات تولید و لزوم حمایت از صنایع داخلی عاملی برای
نامگذاری امسال با عنوان «تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شد که تحقق این
شعار نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی دقیق توسط مسوولان و
تولیدکنندگان است.
احمد دنیانور، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در
این خصوص معتقد است: عدم مدیریت دقیق بر سیستم‌های واردات و صادرات، سیاست‌های
تامین اقلام زیربنایی مانند انرژی، نبود سیاست‌های حمایتی و اجرایی در تامین ارز
مورد نیاز صنایع و نبود نقدینگی از جمله مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت است.
وی ادامه
داد: دولت اعلام می‌کند که دلار 1226 تومانی در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌دهد،
اما این در حالی است که با وجود اینکه صنعت فولاد مشمول ارز دولتی است ولی تاکنون
موفق به دریافت ارز با نرخ دولتی نشده‌ایم.
وی تصریح کرد: برای حل این مشکل و
ثبت سفارش به بانک‌ها، سازمان‌های صنایع و گمرک مراجعه کرده‌ایم اما پاسخ مناسبی
دریافت نکرده‌ایم.
دلار 1226تومانی وجود خارجی ندارد
دنیانور با بیان اینکه
دلار 1226تومانی وجود خارجی ندارد، افزود: در حال حاضر صنعتگران ارز مورد نیاز خود
را از بازار سیاه تامین می‌کنند که این موضوع قیمت تمام شده تولید را افزایش داده
است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صنعتگران به جای دلار 1226 تومانی دلار 1900
تومانی دریافت می‌کنند، گفت: برای خرید یورو نیز به جای نرخ دولتی 1600 تومان، نرخ
2650 تومانی پرداخت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: دولت با این رفتار خود زمینه افزایش
هزینه تمام شده و بالا رفتن قیمت تولیدات را فراهم می‌کند، اما وقتی قیمت محصول
تغییر کرد به سراغ تولیدکننده می‌آید و معترض می‌شود که چرا افزایش قیمت
داشته‌اید.
رشد نرخ ارز قیمت شمش فولاد را افزایش داد
این تولیدکننده فولاد
در ادامه با تشریح سه مرحله تولیدی در صنعت فولاد اظهار کرد: تولید فولاد در کشور
شامل 3 مرحله احیا (تبدیل سنگ‌آهن به آهن خالص)، ذوب‌آهن (تبدیل آهن خالص یا قراضه
به شمش یا تختال) و نورد (تبدیل مقاطع از شمش یا ورق از تختال)‌ می‌شود.
وی
ادامه داد: سالانه 4 میلیون تن واردات شمش فولاد به کشور صورت می‌گیرد و 2 میلیون
تن شمش فولاد نیز در داخل تولید می‌شود که در واقع قیمت شمش داخلی تابعی از قیمت
شمش وارداتی است.
عضو هیات مدیره انجمن فولاد ادامه داد: با افزایش نرخ ارز قیمت
شمش وارداتی افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ شمش تولید داخل نیز در بازار با رشد
قیمت روبه‌رو می‌شود.
وی تامین مواد اولیه را به عنوان مهم‌ترین چالش صنعتگران
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تولید‌کنندگان با مشکلاتی در زمینه تامین مواد اولیه،
تامین ارز و چگونگی انتقال ارز برای واردات مواد اولیه روبه‌رو هستند.
سهم ناچیز
تولید از یارانه‌ها
به گفته وی، عدم پرداخت یارانه از سوی دولت نیز در کنار بالا
رفتن قیمت انرژی و بهای تمام شده تولید، مشکلاتی را برای صنعتگران ایجاد کرده و با
وجود وعده‌های بسیار مسوولان تاکنون نقش تولید سهم مناسبی از یارانه‌ها دریافت
نکرده است.
دنیانور توضیح داد: در چنین شرایطی نرخ انرژی و هزینه حمل و نقل
افزایش داشته و صنعتگران بدون دریافت یارانه مجبور به پرداخت هزینه بالای انرژی و
حمل و نقل هستند.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ ارز و چگونگی تامین آن باعث شده
تا گشایش LC ریالی عملی نشود.
گشایش LC ریالی همچنان متوقف است
وی با بیان
اینکه LC ریالی یک ابزار برای دریافت اعتبار برای تولید‌کننده است و با استفاده از
آن خرید مدت‌دار صورت می‌گیرد، گفت: با استفاده از LC ریالی تولیدکنندگان می‌توانند
مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کرده و پس از فروش محصول نسبت به تسویه حساب
خود اقدام کنند.
دنیانور با بیان اینکه سوءاستفاده یک تاجر باعث شد تا گشایش LC
ریالی در کشور به طور کامل متوقف شود، اظهار کرد: این رویه اشتباه است و در واقع یک
تدبیر درست در مدیریت کلان بخش صنعت وجود ندارد.
این تولید‌کننده ادامه داد:
توقف گشایش LC ریالی در شرایطی ادامه دارد که مشخص نیست به جای LC ریالی قرار است
چه چیزی جایگزین شود.
کاهش 20 درصدی تولید فولاد
وی افزود: اواخر سال گذشته
اعلام کردند که اگر یک طرف LC ریالی دولت باشد امکان گشایش این نوع LC وجود دارد،
در حالی که این اتفاق نیز عملی نشد و در حال حاضر صنعتگران دسترسی به LC ریالی
ندارند.
دنیانور با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و مشکلات موجود در تامین نقدینگی
مورد نیاز صنعت فولاد باعث کاهش 20 درصدی تولید در این صنعت شده است، گفت: افزایش
یکباره قیمت فولاد در کشور به دلیل رونق بازار باعث شد تا تولید‌کنندگان به افزایش
تولید رغبت داشته باشند که البته باز هم در چنین شرایطی شاهد کاهش 20 درصدی تولید
هستیم.
وی تصریح کرد: این افزایش تولید از محل رونق بازار اتفاق افتاده و نه از
محل کسب سود، به همین دلیل این مساله موقتی است و همواره با افزایش قیمت محصول قیمت
مواد اولیه نیز افزایش یافته است.
مسوولان حرف‌های صنعتگران را گوش دادند ولی
عمل نکردند
عضو هیات مدیره انجمن فولاد با اشاره به مطرح بودن بحث‌هایی مبنی بر
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: پیش از اجرایی شدن فاز اول این قانون،
مسوولان وزارت صنایع سابق جلسات زیادی را با صنعتگران برگزار کردند و به خوبی به
حرف‌های آنها گوش کردند، اما در نهایت هر سیاستی را که خودشان خواستند اجرایی
کردند.
وی تاکید کرد: اگر ارز به نرخ دولتی به تولید‌کنندگان نرسد امسال که سال
حمایت از تولید ملی نامگذاری شده شاهد نابودی و فلج شدن تولید خواهیم بود.
عضو
هیات مدیره انجمن فولاد تاکید کرد: دولت به جای برنامه‌ریزی، اغلب کنترلی رفتار
می‌کند و در واقع به جای اینکه برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت تمام شده و نرخ فروش
محصولات داخلی چاره‌سازی کند در بازار به صورت پلیسی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری
می‌کند که این مساله مانند سال 89 بازار را از رونق خواهد انداخت.تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن آریان فولاد درب کارخانه4/2/91

تیرآهن16                                     1895000ریال

تیرآهن18                                    2825000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ٩:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
قیمت بازار آزاد
اصفهان

گروه : اقتصادی

قیمت میلگرد و تیر در بازار آزاد اصفهان
مورخ 90.02.04

 تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ٩:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
کاهش 10 تومانی نرخ میلگرد
و افت 3 هزار تومانی تیرآهن

گروه : اقتصادی

دیروز روند نزولی قیمت میلگرد و تیرآهن در
بازار تهران ادامه پیدا کرد و نرخ میلگرد در بازار تهران تا 10 تومان ارزان شد.
تیرآهن هم در همه سایزها به جز سایز 24 نزولی بود؛ به طوری که در سایزهای دیگر به
طور میانگین در هر شاخه یک تا 3 هزار تومان ارزان‌تر از روز قبل معامله شد. البته
سایز 14 و 27 در این روز ثابت بوده و تغییر قیمت نداشتند.

 


 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٤ | ٩:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد (قزوین)درب کارخانه4/2/91

میلگرد10                               13250ریال

میلگرد12و14                          13200ریال

میلگرد16                               13150ریال

میلگرد18و20                           13100ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۳:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن اهواز درب کارخانه3/2/91

تیرآهن14                                1650000ریال

تیرآهن  16                                 2150000ریال

تیرآهن18                                2600000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان3/2/91

تیرآهن14                             1775000ریال

تیرآهن16                               2165000ریال

تیرآهن18                             2605000 ریال

تیرآهن20                             3565000ریال

تیرآهن22                              4175000ریال

تیرآهن24                              4890000ریال

تیرآهن27                             6435000ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ٢:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا
آمار عرضه میلگرد و تیرآهن
در بورس مورخ 91.02.03

گروه : اقتصادی

عرضه های بورس

عرضه های
بورس
میلگرد20آریاذوب=11800ریال
نقدی- تحویل 9اردیبهشت
سبد گردوتیر
ذوبی=11322ریال
سلف- تحویل 31خردادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه3/2/91

میلگرد8و10و12کلاف آجدار                     13150ریال

میلگرد8و10ساده                                   13450ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور3/2/91               15500ریال می باشد               تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهران3/2/91                15000ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در اردبیل3/2/91                  14700ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه3/2/91

میلگرد10                         13150ریال تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه3/2/91

میلگرد8                             14200ریال

میلگرد10                           13700ریال

میلگرد12                           13650ریال

میلگرد14                             13600یال

میلگردو18و2016                   13550ریال    تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت محصولات مفتولی3/2/91

سیم1.5                                     13800ریال

سیم2.5                                     13700ریال

اسیدشور2.5                               14300ریال

گالوانیزه2.5                                 17500ریال

شبکه مش5*5                             16500ریال

شبکه مش8*8                              16000ریال

رابیتس450  گرم                             11500ریال

رابیتس700گرم                                16500ریال

رابیتس800 گرم                                18000ریال

رابیتس900گرم                                 19000ریال

رابیتس1000گرم                                 21000ریال                       تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
ایران بزرگترین
تولید‌کننده فولاد در خاور‌میانه و آفریقا

گروه : آهن آلات

تولید فولاد خام ایران در سه ماه گذشته
میلادی با رشد ۶/۸ درصدی همراه شد و با این میزان تولید، بزرگترین تولید‌کننده
فولاد خام در خاورمیانه و آفریقا لقب گرفت.

تولید فولاد خام ایران در سه ماه گذشته میلادی
با رشد ۶/۸ درصدی همراه شد و با این میزان تولید، بزرگترین تولید‌کننده فولاد خام
در خاورمیانه و آفریقا لقب گرفت. انجمن جهانی فولاد «WSA» در تازه‌ترین گزارش خود
تولید فولاد خام ایران را در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی، سه میلیون و ۶۲۶ هزار تن
اعلام کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۱ (۳ میلیون و ۳۹۶ هزار تن)
افزایش ۶/۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان تولید فولاد خام ایران در ماه مارس
سال ۲۰۱۲ به یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال
گذشته میلادی (یک میلیون و ۸۰ هزار تن) افزایش ۷/۷ درصدی را نشان می‌دهد. براساس
این گزارش، نرخ رشد تولید فولاد خام ایران در سه ماه گذشته سال‌جاری میلادی از سایر
کشورهای عمده تولید‌کننده فولاد خام در جهان مانند چین، هند، آلمان، ایتالیا،
اسپانیا، روسیه، اوکراین، مکزیک، برزیل، ژاپن و انگلیس بالاتر بوده است. تولید
فولاد خام در جهان براساس گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام در ۶۲ کشور
جهان در مارس سال ۲۰۱۲ میلادی با ۱/۸درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به
۱۳۲ میلیون و ۱۹۸ هزار تن رسید. همچنین تولید جهانی فولاد خام در سه ماه سال ۲۰۱۲
با رشد ۱/۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۷۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تن رسید.
در این مدت قاره آسیا با رشد ۱/۵درصدی معادل ۲۴۱ میلیون و ۷۴۶ هزار تن فولاد خام
تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید فولاد خام در اتحادیه اروپا در سه ماه
گذشته میلادی و همچنین ماه مارس ۲۰۱۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۱ با کاهش ۳/۹ درصدی
همراه شد و به جز کشورهای فرانسه، مجارستان‌، ایتالیا، لهستان، رومانی و اسلونی
دیگر کشورها با کاهش تولید در سه ماه گذشته میلادی مواجه شده‌اند. تولید فولاد خام
کشورهایCIS نیز در سه ماه گذشته سال ۲۰۱۲ با کاهش ۰/۶ درصدی و در ماه مارس ۲۰۱۲ با
کاهش ۲/۱ درصدی همراه شد. تولید فولاد خام چین در سه ماه گذشته میلادی با رشد
۲/۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۱ به ۱۷۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تن و در ماه مارس
۲۰۱۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی به ۶۱ میلیون و ۵۸۱ هزار تن رسید که
افزایش ۳/۹ درصدی را نشان داد. اما ژاپن کاهش ۴/۱درصدی را تولید فولاد خام را در سه
ماه گذشته سال ۲۰۱۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و حدود ۲۶ میلیون و ۵۶۷
هزار تن از این محصول را تولید کرد. رشد ۶۲درصدی صادرات فولاد ایمیدرو در همین حال
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد که میزان فروش و صادرات
گروه فولاد شرکت‌های ایمیدرو در سال گذشته به ترتیب با رشد ۲۲ و ۶۲ درصدی همراه شد.
در سال گذشته ارزش فروش داخلی تولیدات فولاد شرکت‌های این سازمان از مرز ۱۰هزار و
۵۷۷میلیارد تومان عبور کرد این در حالی است که ارزش فروش تولیدات این صنعت در سال
۸۹، به هشت هزار و ۶۳۶میلیارد تومان رسیده بود. در این میان بیشترین ارزش فروش به
محصولات گرم اختصاص یافت به‌طوری‌که رقم آن به دوهزار و ۹۵۴میلیارد تومان رسید که
حکایت از رشد ۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل دارد. همچنین فروش میلگرد و کلاف
با رشد ۱۸درصدی بالاترین رقم رشد را کسب کردند. در یکسال گذشته، ارزش فروش فولاد
خام در بازار‌های داخلی نیز با رشد ۵۲درصدی از دو هزار و ۸۵۷میلیارد تومان گذشت.
همچنین در سال ۹۰ ارزش صادرات فولاد شرکت‌های تابعه ایمیدرو با رشد ۶۲درصدی به بیش
از ۵۳۰میلیون دلار رسید این در حالی است که در مدت مشابه سال ماقبل این رقم به
۳۲۶میلیون دلار رسیده بود. در میان تولیدات فولاد صادر شده به بازارهای هدف،
محصولات گرم بیشترین سهم را در اختیار داشتند به گونه‌ای که با رشد ۴۵درصدی ارزش
صادارت این گروه از مرز ۳۲۶/۵میلیون دلار عبورکرد. علاوه بر این صادرات میلگرد و
کلاف در مدت مورد بررسی بالاترین میزان رشد را به ثبت رساند به طوری‌که از رشد
۳۱۸درصدی برخوردار شد و به بیش از ۱۲۸/۳میلیون دلار رسید

 

منبع:ایران استیلتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ٩:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
روند نزولی قیمت‌ها در
بازار فولاد

گروه : اقتصادی

در مبادلات دیروز مقاطع فولاد بخش خصوصی با
افت قیمت در بازار غیررسمی عرضه شد.میلگرد فولاد البرز تاکستان، کرمانشاه و بناب با
کاهش 10 تا 20 تومانی قیمت مورد مبادله قرار گرفت.نبشی فولاد اصفهان و تمام محصولات
تولیدی سیادن کاهش نرخ را در بازار تجربه کردند.

 


 

(آ)

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ٩:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن آریان فولاد درب کارخانه(قزوین)۳/۲/۹۱

تیرآهن۱۶                       ۱۹۸۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۸                      ۲۸۲۵۰۰۰ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۳ | ۸:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه(قزوین)3/2/91

میلگرد10و12و14                             13250ریال

میلگرد16و18و20                             13200ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرآهن  ذوب آهن انبار اصفهان۲/۲/۹۱

تیرآهن۱۴                                  ۱۷۸۵۰۰۰ریال

تیرآهن۱۶                                  ۲۱۷۰۰۰۰ریال

تیرآهن۱۸                                    ۲۶۲۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۰                                   ۲۶۰۵۰۰۰ریال

تیرآهن۲۲                                   ۴۲۲۰۰۰۰ریال

تیرآهن۲۴                                   ۴۹۴۰۰۰۰ریال

تیرآهن۲۷                                    ۶۰۰۰۰۰ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور2/2/91                           15500ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی در تهر ان2/2/91               15000ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت تیرچه فلزی دراردبیل2/2/91                    14700ریال می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه2/2/91

میلگرد8الی14                                     13550ریال

میلگرد16الی25                                   13450ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه2/2/91

میلگرد 8و10و12کلاف آجدار                    13150ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه2/2/91

میلگرد10                13150ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه2/2/91

میلگرد8                            14200ریال

میلگرد10                           13700ریال

میلگرد12                           13650ریال

میلگرد14                           13600ریال

میلگرد16و18و20                  13550ریالتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا
 
ورق
گروه : ورق

بازار ورق امریکا راکد بود و کسی حاضر نیست
برای ورق گرم 690 دلار هر شورت تن بپردازد قیمت رایج در بازار امریکا 670 دلار
است.

ثبات بازار به بالا ماندن قیمت قراضه و سنگ آهن وابسته است و نبود تقاضا می
تواند قیمت را پایین بیاورد.

در روسیه نبود تقاضای صادراتی قیمت پیشنهادی ورق گرم  ام ام ک را 5 دلار
پایین آورده به 625 دلار هر تن فوب رساند. ورق گرم سی آی اس به شرق اروپا 490 تا
500 یورو هر تن دی ای پی عرضه شده است البته پیش از این قیمت پیشنهادی 20 تا 30
یورو بالاتر بود. ورق گرم روسیه در اروپا قدرت رقابت پیدا کرده 610 تا 650 دلار هر
تن فوب شنیده شد ولی سایر کشورهای غیر اروپایی قیمت های بالا دارند و خریداری نیست.

در ترکیه کارخانه ها ورق گرم را 690 تا 710 دلار هر تن درب کارخانه پیشنهاد
می دهند  ولی تجار 680 تا 700 دلار در هر تن. تقاضای نهایی نیز پایین است و جو
بازار در ابهام می باشد.

در شمال اروپا شاخص قیمت ورق گرم 5 یورو از هفته قبل بالاتر بود. در جنوب
اروپا شاخص قیمت ورق گرم 2 یورو رشد کرد.

در جنوب اروپا قیمت ورق گرم در بازار داخلی با ثبات و 520 تا 550 یورو درب
کارخانه تحویل ژوئن است. به نظر فعالان بازار قیمت ها تحت فشار است و اغلب معاملات
در پایین ترین سطح ممکن انجام می شود. قیمت فعلی ورق گرم چین در اروپا  530 یورو هر
تن سی آی اف است که با کرایه حمل و هزینه های واردات نزدیک به قیمت داخلی است از
این رو کسی تمایلی به واردات ندارد.

ورق گرم صادراتی چین در 670 تا 680 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا ثابت
بود ولی وارد کننده های داخلی در 650 تا 660 دلار هر تن سی اف آر درخواست خرید می
دهند. در تایلند نیز ورق گرم کره 710 تا 715 دلار هر تن سی اف آر فروخته
شد.

 

منبع:مرکز خدمات فولادتاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢ | ۸:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : پارس آسیا

قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه۲/۲/۹۱

 

میلگرد۱۰                                            ۱۳۴۵۰ریال

میلگزرد۱۲و۱۴                                       ۱۳۳۵۰ریال

میلگرد۱۶و۱۸و۲۰                                  ۱۳۳۰۰ریال