قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 3*3 7.5 ناب تبریز 15200 6 - پول پیش 2 3*4 11 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش 3 4*4 14 ناب تبریز 14900 6 - پول پیش 4 3*5 15 ناب تبریز 15200 6 - پول پیش 5 4*5 18 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش 6 5*5 22 ناب تبریز 15000 6 -
پول پیش 7 4*6 23 ناب تبریز 15200 6 -
پول پیش 8 5*6 27 ناب تبریز 15000 6 - پول پیش 9 6*6 32 ناب تبریز 15500 6 - پول پیش 106*738ناب تبریز159006-پول پیش 11 7*7 42
ناب تبریز - 6 - پول پیش 12 6*8 45
ناب تبریز 15400 6 - پول پیش 13 7*8 48 ناب تبریز 15300 6 - پول پیش 14 8*8 58 ناب تبریز - 6 - پول پیش 15 10*10 90 ناب تبریز - 6 - پول پیش 16 10*10 180 ناب تبریز 15600 12
- پول پیش

نبشی آریان فولاد

ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت
1 5*5 23 آرین
14950
6 - پول پیش 2 6*6 31 آرین
14950 6 - پول پیش 3 8*8 58 آرین
15580 6 - پول پیش 4 10*10 88 آرین
-
6 - پول پیش 5 12*12 128 آرین
15580 6
- پول پیش

نبشی صبای منظومه

ردیف

/ 0 نظر / 28 بازدید